Gården var boplats redan under järnåldern, säkert beroende på bra fiske och god jakt. Från 1545 kan vi följa ägarna i bevarade skrifter. År 1558 inköptes gården av Gustav Vasa, och var sedan i kunglig ägo i nästan 100 år. Under andra hälften av 1600-talet utvecklades den till ett storgods av släkten Skytte.

Johan Frederik Kjellson köpte gården år 1856, och den har alltsedan dess förvaltats av hans ättlingar, nu i femte generationen.

Säteriet består idag av ca 1000 hektar välarronderad mark på halvöar i sjön Rottnen, och lika stor areal enskilt vatten. Här bedriver vi skogsbruk med stor hänsyn till naturvård och viltvård, ett extensivt jordbruk med betande djur, samt bedriver olika former av naturturism baserad på fiske, jakt och livskvalitet i ostörd och vacker miljö.

ladön  Maderna   sol

Lillasjömaderna.

morning

Vintermorgon längs uppfartsvägen. En lång rad gamla tallar står vackert mellan vägen och sjön.

mem

På Hovmantorps gamla kyrkogård som ligger vid gården finns mycket historia att finna.